Bary – Praha 6

Barbar (pobočka Praha-Liboc)

Barbar (pobočka Praha-Liboc), Jenečská 226/20, 161 00 Praha-Liboc

Hanspaulský bar U Hřebíka

Hanspaulský bar U Hřebíka, Na pískách 1185/92, 160 00 Praha 6 Hanspaulka

May Day (pobočka Praha-Ruzyně)

May Day (pobočka Praha-Ruzyně), K letišti 1074/32, 161 00 Praha-Ruzyně

Code Bar (pobočka Praha-Řepy)

Code Bar (pobočka Praha-Řepy), Nevanova 1050/11, 163 00 Praha-Řepy

Vinný bar U vzducholodě

Vinný bar U vzducholodě, Šmeralova 208/16, 170 00 Praha-Bubeneč