Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Zadavatelem služeb poskytovaných na portále Gastro-CR.cz

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel je vlastníkem internetového portálu Gastro-CR.cz dostupného na internetové adrese (URL) http://www.Gastro-CR.cz

(dále jen „Gastro-CR.cz“).

1.1.

Zadavatel reklamní služby (prezentace reklamních sdělení či umístění jiných reklamních prvků na portále Gastro-CR.cz (dále jen „Zadavatel“) je fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající reklamní prostor na Gastro-CR.cz).

2. ZADÁVÁNÍ REKLAMY

2.1. Objednání

Reklamní službu na Gastro-CR.cz objednává Zadavatel u Provozovatele formou písemné, faxové nebo e-mailové objednávky obsahující veškeré níže uvedené náležitosti. Objednávka je pro Provozovatele závazná až po jejím potvrzení Zadavateli v termínu do 5 pracovních dnů ode dne jejího přijetí. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti: obchodní firma či obchodní jméno nebo jméno a příjmení nebo jiný název Zadavatele, sídlo či místo podnikání nebo bydliště, IČ nebo rodné číslo, DIČ, kontaktní adresa (v případě, že se liší od fakturační adresy), kontaktní osoba, telefon, fax, e-mail, internetová adresa (URL), specifikace reklamního produktu nebo služby, termín zahájení a ukončení reklamní kampaně, kompletní podklady inzerce (textové a grafické), cena reklamní služby. Zadavatel výslovně prohlašuje, že byl řádně seznámen s aktuální nabídkou a ceníkem reklamních produktů a služeb na Gastro-CR.cz. Bude popsáno v Závazné objednávce.

2.2. Podklady inzerce

Veškeré podklady inzerce a další náležitosti reklamního sdělení či reklamních prvků (dále jen „Podklady“), které mají být prezentovány a umístěny na portále Gastro-CR.cz v souladu s objednávkou Zadavatele, musí Zadavatel poskytnout Provozovateli nejpozději 5 pracovních dnů před datem zahájení reklamní kampaně v rozsahu a kvalitě požadované Provozovatelem. Neúplné nebo nekvalitní Podklady dodané Zadavatelem, anebo Podklady, jejichž obsah je v rozporu s platným právním řádem ČR nebo s dobrými mravy, je Provozovatel oprávněn odmítnout od Zadavatele převzít bez jakékoliv kompenzace. O odmítnutí převzetí Podkladů a o důvodu odmítnutí převzetí Podkladů bude Provozovatel informovat Zadavatele bez zbytečného prodlení.

2.3. Korektury

Na vyžádání Zadavatele předloží Provozovatel návrh reklamního sdělení či jiných reklamních prvků k případné korektuře 3 - 1  pracovní dny před datem zahájení reklamní kampaně. Zadavatel má poté pro korekci návrhu lhůtu 1 pracovní den. Po uplynutí této lhůty se má za to, že Zadavatel s návrhem souhlasí.

2.4. Odpovědnost za obsah inzerce

Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na portále Gastro-CR.cz. Zadavatel objednávky dává Provozovateli současně s dodáním Podkladů souhlas s šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím Gastro-CR.cz v rámci celosvětové sítě Internet Provozovatelem a současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na Gastro-CR.cz, zejména je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a je oprávněn k užití případných ochranných známek v reklamním sdělení, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody. Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel povinen průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.

2.5. Změny

Zadavatel objednávky je oprávněn kdykoliv v průběhu reklamní kampaně požádat o změnu obsahu reklamního sdělení či jiných reklamních prvků (dále jen „Změna“). O Změnu musí Zadavatel požádat formou písemné, faxové nebo e-mailové žádosti a dále musí poskytnout Provozovateli veškeré Podklady potřebné k provedení Změny. Provozovatel provede Změnu objednávky bez zbytečného prodlení, nejpozději však v termínu do 5 pracovních dnů ode dne doručení veškerých potřebných a se Změnou souvisejících Podkladů v kvalitě požadované Provozovatelem. O veškerých skutečnostech souvisejících se Změnou objednávky se Provozovatel zavazuje informovat Zadavatele bez zbytečného prodlení.

Zadávání Nabídky a Poptávky:

Vaše osobní údaje jsou důvěrné, použity budou pouze pro interní potřebu, marketingové a obchodní potřeby provozovatele portálu Gastro-CR.cz. Provozovatel se zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Registrace do systému získání kontaktů pro Nabídky a Poptávky:

Kontakty Nabídky a Poptávky jsou dostupné pouze registrovaným klientům a uživatelům.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena

Cena je stanovena na základě ceníku reklamních produktů a služeb Provozovatele platného ke dni uzavření smlouvy (respektive potvrzení objednávky). Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, které je účtováno podle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

3.2. Úhrada

Bezprostředně po potvrzení objednávky vystaví Provozovatel Zadavateli zálohovou fakturu (Výzvu k platbě) znějící na částku odpovídající hodnotě objednaných reklamních služeb včetně DPH. Zadavatel je povinen uhradit zálohu ve výši 100 % z ceny objednaných reklamních služeb včetně DPH nejpozději do 14-ti dnů od uzavření smlouvy (respektive potvrzení objednávky), pokud není splatnost po dohodě mezi Provozovatelem a Zadavatelem písemně upravena v zálohové faktuře. Záloha může být uhrazena v hotovosti oproti příjmovému pokladnímu dokladu nebo bankovním převodem. Provozovatel je oprávněn požadovat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením reklamní kampaně. V případě, že platba nebude provedena, není Provozovatel povinen reklamní kampaň zahájit. Fakturu – daňový doklad vystaví Provozovatel do 15-ti dnů po uhrazení zálohy, dnem zdanitelného plnění je den připsání zálohy na účet Provozovatele. V případě prodlení s úhradou zálohy je Provozovatel oprávněn účtovat Zadavateli penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3.3. Storno podmínky

V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, je povinen informovat písemně Provozovatele nejpozději 5 pracovních dnů před datem zahájení reklamní kampaně. V pozdějším termínu budou Zadavateli účtovány storno poplatky:

při zrušení objednávky do 3 pracovních dnů ode dne zahájení reklamní kampaně činí poplatek 60 % z ceny objednaných reklamních služeb.

při zrušení objednávky kdykoliv v průběhu reklamní kampaně (kromě prvních 3 pracovních dnů) činí poplatek 100 % z ceny objednaných reklamních služeb.

4. REKLAMACE

4.1.

V případě pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí neprovedení reklamní kampaně podle potvrzené objednávky Zadavatele.

4.2.

Jakékoliv námitky vůči fakturám vystaveným Provozovatelem Zadavateli je Zadavatel oprávněn uplatnit písemně u Provozovatele ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne doručení příslušné faktury Zadavateli.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.

Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetí osobě.

5.2.

Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.

5.3.

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou součástí potvrzené objednávky). V případě sporů mezi obsahem smlouvy a Obchodními podmínkami má vždy přednostní právo smlouva.

5.4.

Zadavatel prohlašuje, že souhlasí s obsahem těchto Obchodních podmínek, se kterými se seznámil před podepsáním závazné objednávky, a že souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě jakožto subjektu údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle zákona č. 101/2000 Sb.

5.5.

Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.

5.6.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2011.